Regulamin
Zasady i Warunki Użycia
Ostatnio aktualizowane: 21.02.2024 10:26
Dział 1. Postanowienia ogólne
§1
W rozumieniu niniejszego regulaminu:

Regulamin - niniejszy regulamin serwisu swotmaker.com, określający w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy i Usługobiorcy;

Usługodawcapajek.info Alan Pajek, NIP: PL 5311547536, REGON: 525189873, Adres: Rustykalna 20/1, Warszawa, Polska
- e-mail: hello@swotmaker.com

Usługobiorca – osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych (działająca wówczas za wiedzą i zgodą swojego przedstawiciela ustawowego), osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

Konsument – Usługobiorca, który jest osobą fizyczną zawierającą z Usługodawcą umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Użytkownik – w przypadku Usługi Subskrypcji Konta osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych (działająca wówczas za wiedzą i zgodą swojego przedstawiciela ustawowego), która została upoważniona przez Usługobiorcę do korzystania z Konta w ramach Usługi Subskrypcji Konta oraz dokonała Rejestracji. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Usługobiorcy stosuje ;

Konto prowadzony pod unikalną nazwą (będącą adresem e-mail) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy oraz informacje o jego działaniach w ramach Usługi Subskrypcji Konta, z której korzysta;

Portal - serwis dostępny pod adresem https://swotmaker.com

Usługa, Usługi - usługa lub usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, wymienione i realizowane w oparciu o niniejszy Regulamin;

Usługa Subskrypcji Konta – Usługa, polegająca na zapewnieniu dostępności do Konta w ramach Serwisu i zarządzania Kontem po dokonaniu Rejestracji, w oparciu o wybraną opcję Konta; przez pierwsze 7 dni od dnia dokonania Rejestracji Usługa Subskrypcji Konta jest Usługą Bezpłatną świadczoną na warunkach właściwych tej Usłudze, w tym z zastrzeżeniem, że dostęp do Konta w ramach takiej Usługi wiąże się z ograniczeniami wskazanymi w dalszych zapisach niniejszego Regulaminu;

Cena - Oficialną walutą w portalu jest: PLN. Cena oraz należne podatki stanowią należność do zapłaty dla Usługodawcy tytułem korzystania z Usług Płatnych;

Usługi Płatne - Usługi wyróżnione w niniejszym Regulaminie, z których korzystanie wiąże się z obowiązkiem zapłaty należności przez Usługobiorcę;

Usługi Bezpłatne - Usługi wyróżnione w niniejszym Regulaminie, z których korzystanie nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty należności przez Usługobiorcę;

Formularz Kontaktowy - Usługa Bezpłatna polegająca na przesłaniu przez Usługobiorcę do Usługodawcy wiadomości za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie okna dialogowego;

Logowanie - wprowadzenie indywidualnego identyfikatora (loginu) oraz hasła dostępowego, dającego dostęp do zawartości Konta, po uprzedniej Rejestracji;

Rejestracja - wprowadzenie i przesłanie danych do Usługodawcy za pośrednictwem dedykowanego formularza udostępnionego w Serwisie, po akceptacji Regulaminu, celem skorzystania z Usługi Subskrypcji Konta;;

Newsletter - Usługa Bezpłatna polegająca na przesyłaniu zamówionych przez Usługobiorcę informacji drogą elektroniczną, po udostępnieniu przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej identyfikującego Usługobiorcę;

Archiwizacja - przechowanie gromadzonych przez Usługobiorcę informacji w ramach Konta, po ustaniu ważności Konta określonej w niniejszym Regulaminie;

Okres rozliczeniowy - czas zdefiniowany w dniach i dacie końcowej subskrypcji.;

Umowa o świadczenie Usługi - zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę i korzystanie z nich przez Usługobiorcę, w tym prawa i obowiązki Usługobiorcy i Usługodawcy, opisane w niniejszym Regulaminie, celem przedstawienia i utrwalenia warunków świadczenia Usług i postanowień umownych dotyczących Usług. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art;

Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny;

RODO - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).;

Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.);
§2
 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: rodzaje i zakres Usług zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, zasady korzystania z Serwisu, warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług, wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem, zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu pod adresem URL https://swotmaker.com/terms gdzie Usługobiorca może go w każdym czasie przeglądać, odtworzyć i utrwalić. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.
§3
 1. Wymaganiami technicznymi, warunkującymi prawidłowe działanie Serwisu i korzystanie przez Usługobiorcę z Usług są
  • podłączenia do Internetu
  • posiadanie zainstalowanej i uruchomionej przeglądarki internetowej zgodnej ze standardem HTML 5 i wyższej
  • włączenie w przeglądarce internetowej protokołu bezpiecznej transmisji danych HTTPS, obsługi Java Script i Cookies
Dział 2. Korzystanie z Serwisu
§4
Przedmiotem świadczenia Usług jest umożliwianie korzystania z zawartości Serwisu, zgodnie z udostępnianymi funkcjonalnościami Serwisu, charakterem danej Usługi oraz własnymi potrzebami, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązującego prawa.
§5
 1. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu mogą być bezpłatne lub płatne.
 2. Usługi Bezpłatne :
  • przeglądanie zawartości Serwisu – usługa informacyjna polegająca na udostępnianiu treści na indywidualne żądanie Usługobiorcy (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL);
  • Formularz Kontaktowy
  • Newsletter
 3. Usługa Subskrypcji Konta przez pierwsze 7 dni od dnia dokonania Rejestracji (Bezpłatna Usługa Subskrypcji Konta, zwana także „Okresem próbnym”)
 4. Usługi Płatne :
  • Usługa Subskrypcji Konta po dokonaniu zapłaty zgodnie z Cennikiem (Płatna Usługa Subskrypcji Konta);
  • inne Usługi wyraźnie oznaczone jako płatne
 5. Cennik Usług Płatnych, zawierający Ceny, dostępny jest na stronie internetowej Serwisu w sekcji Cennik. Cennik zawiera ponadto informacje o należnym podatku. Ceny oraz informacje o należnym podatku przedstawiane są w PLN.
Dział 3. Umowa o świadczenie Usługi
§6
 1. Warunkiem lub warunkami zawarcia Umowy o świadczenie następujących Usług :
  • przeglądania zawartości Portalu – jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu przed faktycznym rozpoczęciem korzystania z Usługi.
  • Formularza Kontaktowego, Newslettera, Bezpłatnej Usługi Subskrypcji Konta - jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu przed faktycznym rozpoczęciem korzystania z Usługi i jego akceptacja, podanie danych oznaczonych przez Usługodawcę, jako niezbędne do korzystania z Usługi oraz ich przesłanie do Usługodawcy.
 2. Umowa o świadczenie usług bezpłatnych związanych z korzystaniem z zawartości Serwisu zostaje zawarta po zapoznaniu się z treścią Regulaminu wraz z faktycznym rozpoczęciem korzystania z tej Usługi.
 3. W przypadku usług wymagających wskazania danych osobowych lub danych identyfikujących użytkownika, umowa o świadczenie usług rozpoczyna się w momencie wprowadzenia danych do Portalu.
 4. Umowa o świadczenie następujących Usług Bezpłatnych jest zawierana na czas faktycznego korzystania z danej Usługi.
 5. Umowa o świadczenie Bezpłatnej Usługi Subskrypcji Konta (Okres próbny) jest zawierana na okres 7 dni od dnia Rejestracji.
 6. Okres próbny umożliwia użytkownikowi korzystanie z Konta na warunkach adekwatnych do subskrypcji z pewnymi wyłączeniami, które są omówione w tabelach cennikowych Portalu.
 7. Usługobiorca ma możliwość korzystania z Konta po upływie okresu próbnego, zawierając z Usługodawcą Umowę o świadczenie Płatnej Usługi Subskrypcji Konta, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Usługobiorca ma możliwość korzystania z Konta w zakresie właściwym dla Płatnej Usługi Subskrypcji Konta i bez Ograniczeń Okresu próbnego także przed upływem okresu próbne
 8. W przypadku, gdy w ramach Bezpłatnej Usługi Subskrypcji Konta ważność Konta ustała, tzn. upłynęła ilość dni, na jaki Umowa o świadczenie Bezpłatnej Usługi Subskrypcji Konta została zawarta i nie dokonano zwarcia Umowy o świadczenie Płatnej Usługi Subskrypcji Konta, Usługodawca dokonuje Archiwizacji.
 9. Archiwizacja w przypadku skorzystania z Bezpłatnej Usługi Subskrypcji Konta trwa przez okres 1 (jednego) miesiąca liczonego od dnia zakończenia korzystania z Okresu próbnego (tj. po upływie okresu, na jaki Umowa o świadczenie Bezpłatnej Usługi Subskrypcji Konta została zawarta). Po upływie okresu Archiwizacji informacje przechowywane w ramach Konta zostają bezpowrotnie usunięte.
 10. Archiwizacji podlegają dane osobowe użytkownika, jednakże elementy związane z interakcją w systemie i oddawanymi głosami przez użytkownika nie zostają usunięte, aby utrzymać właściwy stan analiz wykonywanych przez Portal.
 11. Warunkiem zawarcia Umowy o świadczenie Płatnej Usługi Subskrypcji Konta jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu przed faktycznym rozpoczęciem korzystania z Usługi i jego akceptacja, podanie danych oznaczonych przez Usługodawcę, jako niezbędne do korzystania z Usługi, przesłanie ich do Usługodawcy (czynności te wykonywane są wraz z rozpoczęciem Okresu próbnego) oraz d
 12. Płatna Usługa Subskrypcji Konta polega na zapewnieniu Usługobiorcy w szczególności Limitu operacji do zrealizowania w danym okresie rozliczeniowym.
 13. Brak płatności uniemożliwia skorzystanie z Usług Płatnych.
§7
 1. Dostęp do Konta w ramach Płatnej Usługi Subskrypcji Konta uruchamiany jest w przeciągu 24 godzin od momentu wpłynięcia na konto bankowe Usługodawcy należności za Usługę, tj. kwoty odpowiadającej Cenie i należnemu podatkowi (zgodnie z Cennikiem), za wybrany przez Usługobiorcę wariant w ramach Płatnej Usługi Subskrypcji Konta. Dokonanie zapłaty i okres, jakiego opłata dotyczy, war
 2. W przypadku dokonania płatności za pomocą systemu PayPal, dostęp do Konta w ramach Płatnej Usługi Subskrypcji Konta uruchamiany jest automatycznie w momencie wpłynięcia należności za Usługę, tj. kwoty odpowiadającej Cenie i należnemu podatkowi (zgodnie z Cennikiem), za wybrany przez Usługobiorcę wariant w ramach Płatnej Usługi Subskrypcji Konta, na konto Usługodawcy w systemie P
§8
 1. Umowa o świadczenie Płatnej Usługi Subskrypcji Konta zawierana jest na czas oznaczony, przy czym dostęp do Konta w ramach tej Usługi zostaje aktywny z ograniczeniami do przeglądu danych Konta i zasobów określonych jako Praca Zespołowa - o ile użytkownikowi zostało udostęnione zaproszenie do Analizy właściciela zespołu.
 2. Funkcjonalności takie jak Praca Zespołowa są opisane w formie artykułu na blogu w Portalu i mogą ulegać ewolucji w trakcie trwania umowy.
 3. Funkcjonalności takie jak Praca Zespołowa są opisane w formie artykułu na blogu w Portalu i mogą ulegać ewolucji w trakcie trwania umowy.
 4. Główna funkcjonalność Portalu to możliwość utworzenia Analizy SWOT, a jej cechą jest kilka etapów analizy: burza mógzów, określanie istotności i etap konfrontacji czynników. W zależności od określonego typu analizy użytkownik udostępnia lub ogranicza dostęp do swojej analizy innym użytkownikom usług płatnych lub bezpłatnych.
 5. W ramach systemu SWOT Maker dostępne są również funkcjonalności towarzyszące takie jak na przykład tworzenie lejka sprzedaży, jako element funkcjonalności CRM lub analiza sprzedaży poprzez integrację z systemami eCommerce.
 6. Usługodawca może dowolnie rozbudowywać funkcjonalności systemu i wprowadzać je do użytku dla licencjobiorcy.
Dział 4. Prawo Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do odstąpienia od Umowy
§9
 1. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, w szczególności poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie, przesyłając je na adres e-mail Usługodawcy.: hello@swotmaker.com
 2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, jeżeli wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem ww. terminu do odstąpienia od Umowy. Jednocześnie informujemy, że po wykonaniu Usługi przez Usługodawcę Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta utraci prawo odstąpienia od Umowy.
Dział 5. Rozwiązanie Umowy
§10
 1. Usługobiorca może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres:: hello@swotmaker.com. W przypadku Usługi Newslettera Usługobiorca może ponadto rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi, klikając w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej otrzymywanej wiadomości w ramach Newslettera.
 2. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi za 14 - dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych jako istotne naruszenie przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę umotywowane obiektywnymi względami. Usługodawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na
 3. Rozwiązanie umowy po 14 dniach od nabycia subskrypcji nie podlega roszczeniu o zwrot płatności.
Dział 6. Obowiązki i odpowiedzialność Usługodawcy i Usługobiorcy
§11
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczane w Serwisie przez Usługobiorców.
 2. Usługobiorca oświadcza, że wszelkie dane dotyczące tego Usługobiorcy podawane przed skorzystaniem z Usług są w całości prawdziwe, aktualne i pełne oraz że stanowią jego rzeczywiste dane.
 3. Usługobiorca zobowiązuje się do nieudostępniania swojego Konta osobom innym niż Usługobiorca.
 4. Usługodawca zaleca stosowanie przez Usługobiorcę hasła składającego się z co najmniej 8 znaków, zawierającego małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne oraz jego okresową zmianę nie rzadziej, niż co 30 dni.
 5. Usługobiorca zobowiązuje się do zastosowania najwyższej staranności w zakresie ochrony swojego loginu oraz hasła przed dostępem osób nieuprawnionych, w szczególności zobowiązuje się nie udostępniać ich osobom trzecim.
 6. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu czynności faktycznych i prawnych dokonanych w ramach funkcjonalności Serwisu przez osoby trzecie z wykorzystaniem jego Konta i danych w nim zawartych, w szczególności w zakresie realizacji płatności z tytułu zamówionych Usług Płatnych. Usługobiorca przyjmuje pełną odpowiedzialność z tytułu takich czynności zrealizowanych z
 7. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, sprzecznymi z dobrymi obyczajami lub naruszających interesy Usługodawcy.
 8. Usługodawca może zablokować dostęp do Konta zawierającego treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub będące niezgodnymi z interesami Usługodawcy lub usunąć takie Konto.
 9. Usługobiorca zobowiązany jest do wykonywania zobowiązań, wynikających z niniejszego Regulaminu przez cały okres korzystania z Usług, za wyjątkiem zachowania w poufności informacji na temat loginów i haseł (obowiązek ten trwa bezterminowo).
§12
W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Usługobiorca jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w wyniku tego naruszenia po stronie Usługodawcy.
§13
Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli są one spowodowane naprawą, konserwacją bądź modyfikacją sprzętu lub oprogramowania (które to prace trwają nie dłużej, niż 1 godzina w tygodniu) oraz przyczynami niezależnymi od Usługodawcy.
§14
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez Usługobiorcę, w szczególności za ujawnianie haseł do Konta, ujawnianie danych osobowych oraz za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia Konta dokonanych przez Usługodawcę zgodnie z niniejszym Regulaminem, a także po
§15
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez Usługobiorcę spowodowanych czynnikami zewnętrznymi lub innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy.
§16
Usługodawca zastrzega sobie prawo do przechowywania danych informatycznych niezbędnych do dostarczania Usługi, w szczególności plików tekstowych, w urządzeniach końcowych Usługobiorcy przeznaczonych do korzystania z tych Usług.
§17
Szczegółowe zasady przechowywania danych omówione zostały w Dziale związanym z "Zasadami wykorzystywania plików Cookie"
Dział 7. Ochrona danych osobowych - RODO
§18
 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Usługobiorców. Kontakt następuje poprzez adres e-mail: hello@swotmaker.com.
 2. Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są w celu korzystania z Usług, zawarcia i realizacji Umowy o świadczenie takiej Usługi, rozliczenia Usługi (rachunkowym) – w przypadku Usług Płatnych, rozpatrzenia pytań i reklamacji w przypadku ich złożenia, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi, a także w celach archiwizacyjnych bądź ewentualnego dochodzenia roszc
 3. W powyższych celach dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o: art. 6 ust 1 pkt b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tj. odpowiednio w związku z zawarciem i reali
 4. W przypadku Usług Płatnych, dane osobowe Usługobiorcy mogą być udostępnione do partnera Serwisu - PayPal prowadzącej system PayPal.com, w celu poprawnej realizacji płatności.
 5. Za odrębnie wyrażoną zgodą dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych w związku z przesyłaniem informacji handlowych drogą elektroniczną, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO. W takim przypadku dane będą przetwarzane w powyższym celu do czasu odwołania zgody.
 6. Podanie danych osobowych w celu wystawienia faktury wynika z przepisów prawa (przepisy podatkowe). Podanie innych danych jest dobrowolne (nie jest obowiązkiem ustawowym), jednak brak ich podania powoduje, że Usługodawca nie może prawidłowo zrealizować wyżej wymienionych celów. Osobom,, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania (sprostowania), u
§19
Usługobiorca zobowiązuje się do umieszczania w Serwisie wyłącznie informacji, w tym danych osobowych dotyczących Usługobiorcy lub innych osób w sposób zgodny z prawem oraz nienaruszający praw osób trzecich.
§20
Usługobiorca zobowiązuje się do nieumieszczania danych osobowych osób trzecich w Serwisie, jeżeli nie posiada do tego właściwej podstawy prawnej. W szczególności Usługobiorca nie może importować do Serwisu adresów e-mail oraz innych danych, należących do osób, które np. nie wyraziły bezpośrednio Usługobiorcy zgody na przetwarzanie danych osobowych lub otrzymywanie informacji ha
§21
W celu przekazania przez Usługobiorcę danych osobowych osób trzecich Usługodawcy konieczne jest zawarcie umowy o przetwarzanie danych w formie pisemnej. Za obecność takiej umowy odpowiada Usługobiorca.
§22
Usługodawca zastrzega prawo do usunięcia z Serwisu danych osobowych osób trzecich umieszczonych w nim w sposób niezgodny z postanowieniami ustępów poprzedzających.
§23
Usługobiorca nie może wysyłać za pomocą Serwisu wiadomości będących niezamówioną informacją handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
§24
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie Serwisu, dane (w szczególności dane osobowe) umieszczone w Serwisie przez Usługobiorcę, obecność i poprawność procedur i instrukcji przetwarzania danych osobowych wdrożonych przez Usługobiorcę.
 2. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność informacji posiadanych przez Usługobiorcę i przetwarzanych przez Usługobiorcę za pośrednictwem Serwisu z wymogami prawa, a w szczególności z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawi
Dział 8. Zmiana regulaminu i Postanowienia końcowe
§25
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2022 i jest dostępny na stronie internetowej Serwisu.
§26
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn, bez konieczności informowania o tym użytkowników. Użytkownik ma obowiązek śledzić niniejszy regulamin, szczególnie gdy data jego zmiany jest późniejsza niż data rejestracji lub zakupu subskrypcji.
§27
Niniejsza wersja regulaminu została zaktualizowana dnia: 21.02.2024 10:26
§28
W przypadku zmiany treści Regulaminu na zasadach określonych powyżej, Usługobiorca ma prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usługi w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu, przesyłanego przez Usługodawcę z odpowiednim wyprzedzeniem – 21 dni kalendarzowych.
§29
W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Serwisu.
Dział 9. Postanowienia końcowe
§30
 1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy o świadczenie Usługi jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami - sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, niebędącym jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zostają poddane sądowi w
 2. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
 3. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów z Konsumentem wynikłych w związku z zawartymi umowami o świadczenie usług na drodze postępowania mediacyjnego.
 4. Szczegółowych informacji dotyczących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl lub w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 5. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 6. Sprawa sporu z Konsumentem może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.
thumb
Alan Pajek
* pajek.info
4 kroki analizy SWOT
4 kroki analizy SWOT
Czytaj Więcej
Czy posiadasz już konto?
Zaloguj się tutaj!

Użyj danych autoryzacji do logowania.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta, proszę Rejestracja .

Rejestracja